document.write('
')
美文美句-经典语录-美文摘抄-心情日记 » 唯美诗句 » 黄庭坚的诗句

黄庭坚的诗句

平生个里愿杯深。——黄庭坚《虞美人·宜州见梅作》

对朝云叆叇,暮雨霏微,乱峰相倚。——黄庭坚《醉蓬莱》

养得狸奴立战功,将军细柳有家风。——黄庭坚《谢周文之送猫儿》

溪上桃花无数,花上有黄鹂。——黄庭坚《水调歌头·游览》

问我去何之,君行到自知。——黄庭坚《菩萨蛮·半烟半雨溪桥畔》

平生几两屐,身后五车书。——黄庭坚《和答钱穆父咏猩猩毛笔》

柳叶随歌皱,梨花与泪倾。——黄庭坚《南歌子·槐绿低窗暗》

孙郎微笑,坐来声喷霜竹。——黄庭坚《念奴娇·断虹霁雨》

玉人邀我少留行。——黄庭坚《南歌子·槐绿低窗暗》

桃李春风一杯酒,江湖夜雨十年灯。——黄庭坚《寄黄几复》

落木千山天远大,澄江一道月分明。——黄庭坚《登快阁》

人乞祭余骄妾妇,士甘焚死不公侯。——黄庭坚《清明》

瑶草一何碧,春入武陵溪。——黄庭坚《水调歌头·游览》

佳节清明桃李笑,野田荒冢只生愁。——黄庭坚《清明》

贤愚千载知谁是,满眼蓬蒿共一丘。——黄庭坚《清明》

百啭无人能解,因风飞过蔷薇。——黄庭坚《清平乐·春归何处》

若有人知春去处。——黄庭坚《清平乐·春归何处》

朱弦已为佳人绝,青眼聊因美酒横。——黄庭坚《登快阁》

持家但有四立壁,治病不蕲三折肱。——黄庭坚《寄黄几复》

四顾山光接水光,凭栏十里芰荷香。——黄庭坚《鄂州南楼书事》

隐隐望青冢,特地起闲愁。——黄庭坚《水调歌头·落日塞垣路》

我居北海君南海,寄雁传书谢不能。——黄庭坚《寄黄几复》

清风明月无人管,并作南楼一味凉。——黄庭坚《鄂州南楼书事》

多少长安名利客,机关用尽不如君。——黄庭坚《牧童诗》

未到江南先一笑,岳阳楼上对君山。——黄庭坚《雨中登岳阳楼望君山》

醉舞下山去,明月逐人归。——黄庭坚《水调歌头·游览》

天涯也有江南信。——黄庭坚《虞美人·宜州见梅作》

万里归船弄长笛,此心吾与白鸥盟。——黄庭坚《登快阁》

骑牛远远过前村,短笛横吹隔陇闻。——黄庭坚《牧童诗》

春无踪迹谁知。——黄庭坚《清平乐·春归何处》

共倒金荷家万里,欢得尊前相属。——黄庭坚《念奴娇·断虹霁雨》

落日塞垣路,风劲戛貂裘。——黄庭坚《水调歌头·落日塞垣路》

满川风雨独凭栏,绾结湘娥十二鬟。——黄庭坚《雨中登岳阳楼望君山》

雷惊天地龙蛇蛰,雨足郊原草木柔。——黄庭坚《清明》

疏懒意何长,春风花草香。——黄庭坚《菩萨蛮·半烟半雨溪桥畔》

可惜不当湖水面,银山堆里看青山。——黄庭坚《雨中登岳阳楼望君山》

断虹霁雨,净秋空,山染修眉新绿。——黄庭坚《念奴娇·断虹霁雨》

谪仙何处,无人伴我白螺杯。——黄庭坚《水调歌头·游览》

想见读书头已白,隔溪猿哭瘴溪藤。——黄庭坚《寄黄几复》

投荒万死鬓毛斑,生出瞿塘滟滪关。——黄庭坚《雨中登岳阳楼望君山》

玉台弄粉花应妒。——黄庭坚《虞美人·宜州见梅作》

敌人开户玩处女,掩耳不及惊雷霆。——黄庭坚《送范德孺知庆州》

夜阑风细得香迟。——黄庭坚《虞美人·宜州见梅作》

老子平生,江南江北,最爱临风曲。——黄庭坚《念奴娇·断虹霁雨》

小桃灼灼柳鬖鬖,春色满江南。——黄庭坚《诉衷情·小桃灼灼柳鬖鬖》

江山如有待,此意陶潜解。——黄庭坚《菩萨蛮·半烟半雨溪桥畔》

古人冷淡今人笑,湖水年年到旧痕。——黄庭坚《徐孺子祠堂》

含香体素欲倾城,山矾是弟梅是兄。——黄庭坚《王充道送水仙花五十支》

山行六七里,有翼然泉上,醉翁亭也。——黄庭坚《瑞鹤仙·环滁皆山也》

凌波仙子生尘袜,水上轻盈步微月。——黄庭坚《王充道送水仙花五十支》

坐对真成被花恼,出门一笑大江横。——黄庭坚《王充道送水仙花五十支》

半烟半雨溪桥畔,渔翁醉着无人唤。——黄庭坚《菩萨蛮·半烟半雨溪桥畔》

况宴酣之乐、非丝非竹,太守乐其乐也。——黄庭坚《瑞鹤仙·环滁皆山也》

我欲穿花寻路,直入白云深处,浩气展虹霓。——黄庭坚《水调歌头·游览》

舞裙歌板尽清欢。——黄庭坚《鹧鸪天·座中有眉山隐客史应之和前韵即席答之》

人生莫放酒杯干。——黄庭坚《鹧鸪天·座中有眉山隐客史应之和前韵即席答之》

黄菊枝头生晓寒。——黄庭坚《鹧鸪天·座中有眉山隐客史应之和前韵即席答之》

风前横笛斜吹雨,醉里簪花倒着冠。——黄庭坚《鹧鸪天·座中有眉山隐客史应之和前韵即席答之》

黄花白发相牵挽,付与时人冷眼看。——黄庭坚《鹧鸪天·座中有眉山隐客史应之和前韵即席答之》

袛应瘴乡老,难答故人情。——黄庭坚《十二月十九日夜中发鄂渚晓泊汉阳亲旧携酒追送聊为短句》

相关文章